POGOJI UPORABE NAŠIH STORITEV

1) člen (uvodna določba)

Splošni pogoji poslovanja za spletno gostovanje so pravni dogovor med naročnikom in ponudnikom (aServis d.o.o., Jenkova ulica 20, 6230 Postojna).

2) člen (obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki.

Izključno naročnik sam je odgovoren:

• za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• za pravočasno podaljševanje domen, s katerimi gostuje na ponudnikovih strežnikih,
• za razvoj in vzdrževanje ter vsebino svoje spletne strani,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ne krši avtorskih pravic, blagovnih ali storitvenih znamk, patentov, ustavnih in splošnih zakonov in
• lastniških pravic drugih,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ni nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitve zasebnosti, računalniške viruse ter črve,
• za sprejemanje, procesiranje in shranjevanje naročil svojih strank in za vodenje povpraševanj strank ali pritožb, ki bi iz tega izhajale,
• za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do strežnikov ponudnika;
• za varovanje informacij o kreditnih karticah in s tem povezanih informacij o strankah, do katerih ima naročnik dostop zaradi opravljanja transakcije elektronskega poslovanja preko programov spletnega strežnika.

Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.

Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikove storitve uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani https://generacija.si.

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

3) člen (odgovornost ponudnika)

Ponudnik naročniku omogoča uporabo strežnika. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno in/ali programsko opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve. Ponudnikova odgovornost za škodo je izključena za škodo povzročeno zaradi naslednjih in drugih vsebinsko podobnih razlogov:

• škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev,
• škodo ali odgovornost nastalo, ker ni prišlo do prenosa podatkov ali njihovem napačnem prenosu,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali elektronske pošte.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

4) člen (cenik in plačilni pogoji)

Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni strani https://generacija.si. Ponudnik ima pravico spreminjati cene storitev in način obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani vsaj 15 dni pred začetkom njene veljavnosti. Tehnične informacije oziroma specifikacije posameznih paketov so objavljene na spletni strani ponudnika.

5) člen (podpora)

Ponudnik omogoča naročniku podporo po elektronski pošti info@generacija.si. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika.

6) člen (vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno opravljal nujne vzdrževalne postopke za nemoteno delovanje paketov gostovanja na način in v času, ki bodo najmanj moteča za naročnika.

7) člen (zloraba strežnika)

Vsaka nepooblaščena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba. Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev strežnika tudi naslednja dejanja:

• nedogovorjeno prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika: strežniških procesorjev, pomnilnika ali pasovne širine,
• nedogovorjeno množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript in/ali preko vdora/lukenj v naročnikovi programski opremi in nameščanje ter zaganjanje programov, ki ostanejo prisotni v delovnem spominu strežnika,
• če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• če vsebina naročnikovih spletnih strani krši avtorske pravice, blagovne ali storitvene znamke, patente, lastniške ali druge pravice tretjih ali veljavne predpise,
• če je vsebina naročnikovih spletnih strani nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitev zasebnosti, računalniške viruse ter črve.

V primeru zlorabe strežnika si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do strežnika in storitev, lahko pa tudi prekine pogodbo brez odpovednega roka. Že vplačanih zneskov za gostovanje ponudnik v tem primeru ne vrača.

Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

8) člen (zaupnost podatkov)

Ponudnik in naročnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi stranki, izpolnjene ob spletni prijavi, oziroma informacije, ki sta jih izvedela v povezavi z izvajanjem naročniškega razmerja. Pogodbeni stranki brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne smeta razkriti teh informacij oziroma sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabijo.